About…me?

Hoang Chieu Tran

Về mình: Hoàng hay Ann. Gọi mình là Chiêu cũng được vì mình thích tên lót của mình lắm. 22 tuổi. Thích viết, thích đọc, thích chụp ảnh. Bốc đồng. Không thích khuôn khổ.

Về blog này: Kofkino trong tiếng Đức nghĩa là thế giới do mình tạo ra. Mình viết một phần suy nghĩ mình ở đây. Đây cũng là nơi đăng tải dự án phỏng vấn người trẻ của mình tên là #Of_our_youth (song ngữ Anh-Việt).
Ngoài ra, bạn có thể ghé nơi mình tập dịch tiếng Anh sang Việt ở đây.

About me: Hoang or Ann. You can call me by my middle name Chieu because I love my middle name so much. 22. In love with writing, reading, photography. Spontaneous. Not fond of routines.

About this blog: Kofkino in German means the world that you create for yourself. Here keeps a piece of my mind. I also publish my project about young people’s stories named #Of_our_youth (English available). You can check my translation project (from English to Vietnamese) here.

Contact me

hoang.tranchieu@gmail.com

%d bloggers like this: